Pravidla

§1

Závodu se účastní 3–5členné týmy. Všichni účastníci závod absolvují na svou vlastní odpovědnost včetně případných zdravotních či jiných důsledků. Závodníci, kteří do startu závodu nedosáhli 18 let, musí mít písemné svolení rodičů, kteří na sebe přebírají veškerou odpovědnost a případné důsledky. Ve stejném složení, ve kterém tým odstartuje, musí také celý závod absolvovat a dokončit. Krátkodobou výjimku z tohoto pravidla představují tzv. žolíky. Žolíků má tým přesně tolik, kolik je členů týmu. Využití žolíka znamená, že tým dosáhne checkpointu bez jednoho člena týmu (pětičlenný tým má tedy právo dosáhnout pěti checkpointů bez jednoho člena týmu, čtyřčlenný čtyř a tříčlenný tří checkpointů). Žolík lze využít na jakýkoli checkpoint včetně startu, který je v tomto případě považován za jeden z checkpointů, povinný checkpoint i trestné zastavení na hradě Karlštejn. Na cíl žolík využít nelze. V případě předčasného ukončení závodu ze strany jednoho člena (bez ohledu na důvod) může tým pokračovat, ale za každý následující dosažený checkpoint (lze nejdříve po 30 minutách od nahlášení této mimořádné situace) získá o 1 bod méně. Pokud týmu zbývá ještě nějaký žolík, jeden mu bude jednorázově odečten. Smyslem je umožnit důstojné dokončení závodu a ne taktizování, proto při odstoupení až v poslední den závodu bude týmu nastaven handicap -2 body. Pokud by závod ukončil další člen, je celý tým diskvalifikován.

§2

Týmy mohou být smíšené (složené z mužů i žen), čistě ženské nebo čistě mužské. V případě, že některý tým pohrdne ženským elementem a je složený pouze z mužů, musí absolvovat tři povinné odpustky. Za prvé vystartovat o hodinu později než ostatní týmy a dotyčnou hodinu zpytovat svědomí a přemýšlet o nápravě. Za druhé absolvovat v průběhu závodu povinné nebodované trestné zastavení na hradě Karlštejn (místo dle tradice ženám zapovězené). Za třetí se na ně nevztahuje počet žolíků dle pravidla §1, ale mají pouze jeden žolík. Pokud čistě mužský tým tyto odpustky nesplní, bude diskvalifikován.

§3

V průběhu celého závodu se týmy smí přesouvat pouze pěšky nebo kolejovými vozidly (vlak, metro, tramvaj). Případné výjimky jako lanovka, přívoz přes řeku apod. jsou možné pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedeny u daných checkpointů. Výjimku představuje také dopravcem určená náhradní doprava použitá při výlukách vlaků a kolejových dopravních prostředků MHD. Další výjimku mají závodníci do věku 3 let, kteří mohou využívat dětský kočárek. Pravidlo o přesunech se vztahuje i na zavazadla závodníků. Není umožněno nechat si přenášet ani převážet zavazadla dalšími osobami. To však nevylučuje pomoc a asistenci dalších osob, které se neúčastní závodu, ale chtějí závodníky podpořit formou pohlídání zavazadel, zajištění jídla, předání čistého oblečení apod.

§4

Smyslem závodu je v jeho průběhu získat co největší počet bodů. Týmy body získávají za dosažení checkpointů, prémiové body za první a druhé místo na daném checkpointu a bonusové body za splněné úkoly. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet získaných checkpointů. V případě stejného počtu checkpointů, čas posledního dosaženého checkpointu, kdy vyhrává ten, který dosáhl checkpointu nejpozději.

§5

Nabídka checkpointů je zveřejněna na stránkách závodu. Obsahuje jednotlivé checkpointy i několik horských etap. Checkpointů bude losováno vždy pět z českých krajů (a Zlínského kraje), šest z moravských krajů a Vysočiny (a Středočeského kraje) a sedm horských etap. Dále bude každou půlnoc na stránkách závodu zveřejněno 13 nových checkpointů (1 z každého kraje), které náhodně vylosuje systém (dohromady 52 míst). Pro účely těchto pravidel je kraj Hlavní město Praha považován za součást Středočeského kraje.

§6

Dosažení checkpointu je každý tým bezprostředně po jeho dosažení povinen nahlásit prostřednictvím webové aplikace nebo zapisovateli závodu zprávou odeslanou přes sociální síť Facebook (při standardních situacích pouze výjimečně), která obsahuje název týmu, dosažené místo a fotografii dokazující dosažení checkpointu (v případě technické nemožnosti tohoto způsobu tým informuje zprávou SMS na domluvené telefonní číslo a fotografii z místa odešle nejpozději do 12 hodin elektronicky). Za dosažení checkpointu se považuje fotografie u samotného objektu (hradu, vrcholu hory…), případně u cedule označující daný objekt (hrad, vrchol, zámek, vesnice…) či poslední veřejnosti přístupné místo. Fotografie budou zveřejňovány na Facebooku, Instagramu a webových stránkách závodu. Týmy jsou odpovědné za správnost zapsaných informací (dosažené checkpointy, splněné bonusové úkoly) a je na nich, aby si vše pravidelně kontrolovaly a případně včas reklamovaly.

§7

Získané checkpointy i dosažený počet bodů bude online zveřejňován na stránkách závodu (mimo servisní čas 0:00 – 1:00) a to až do čtvrtka 25. 7. 23:59 hod. Od této chvíle se dosažené checkpointy i získané body nezveřejňují a budou odtajněny až při vyhlášení výsledků. Po celý průběh závodu u sebe týmy mají GPS lokátory, které každé 4 minuty ukazují na stránkách závodu polohu týmu. Informace z lokátorů budou zveřejňovány od pondělí 22. 7. od 12:00od pátku 26. 7. od 0:00 budou stejně jako dosažené checkpointy skryty a k dispozici pouze rozhodčím závodu. Týmy jsou odpovědné za fungování GPS lokátorů. V případě opakovaných výpadků souřadnic týmu způsobených vinou týmu (vybité baterie, vypnutí přístroje apod.) komise rozhodčích může týmu odebrat za každý takový výpadek 2 body.

§8

Všechny týmy musí v průběhu závodu navštívit povinný nebodovaný checkpoint, kterým je pomník Jana Žižky v Čáslavi. Tým se musí vyfotit před pomníkem a to v jednom ze dnů závodu přesně v 8:24 nebo 20:24 (aktuální rok). Tento checkpoint chce připomenout šestisté výročí od úmrtí Jana Žižky (11. října 1424), jehož ostatky byly uloženy v Čáslavi. Případné nesplnění této povinnosti je sankciováno odečtením 10 bodů.

§9

Prémiové body týmy získávají za rychlost, s jakou dosáhnou jednotlivé checkpointy. Tým, který dosáhne checkpointu jako první, získává prémii 2 body (tedy bodová hodnota checkpointu + 2 body). Tým, který navštíví místo jako druhý, dostane prémii 1 bod. Všechny ostatní týmy získávají pouze bodovou hodnotu checkpointu. Další prémiové body tým získává za splnění podmínky, že daný dosažený checkpoint nenavštívil už žádný jiný tým. Za každý takto unikátně získaný checkpoint prémii 1 bod.

§10

Bonusové body lze získat celkem za deset úkolů či situací a to vždy za splnění specifických podmínek, které jsou zveřejněny na stránkách závodu.

§11

Upřesnění a vysvětlení pravidel a bonusových úkolů, případně upřesnění poloh checkpointů a instruktáž k GPS lokátorům se uskuteční formou videokonference ve čtvrtek 18. 7. 2024 od 19:00. Závodnické vybavení (trička, tištěné materiály a GPS lokátory) bude rozdáváno v neděli 21. 7. od 15:00 do 20:00 na společné opékačce na zahradě sboru Církve adventistů sedmého dne Olomouc na Balcárkově ulici. Také zde budou pořízeny fotografie přítomných kompletních týmů. Příprava na start je v pondělí 22. 7. v 8:00 v Olomouci na Dolním náměstí u morového sloupu. V rámci přípravy budou vylosovány checkpointy, pořízeny zbývající týmové fotografie a společná fotografie všech týmů. Samotný start závodu je v 9:00.

§12

Cíl závodu je v pátek 26. 7. 2024 v 16:00 v Olomouci před vstupní branou do areálu Korunní pevnůstky na ulici 17. listopadu (případné zpoždění v cílovém místě je penalizováno stržením 1 bodu za každých započatých 5 minut zpoždění). Všechny týmy se musí v cíli vyfotit a tuto fotografii bezprostředně odeslat zapisovateli závodu (tato povinnost nebude počítána do případného zpoždění). Také musí vyhledat organizátora, nahlásit svůj příchod a odevzdat GPS lokátor. Pokud by nějaký tým nemohl počkat do 16:00, může se vyfotit a fotografii odeslat dříve. I v tomto případě však musí zajistit odevzdání GPS lokátoru v cíli závodu (to platí i pro diskvalifikované týmy). Ukončení závodu a vyhlášení vítězů proběhne cca v 16:30 v Malém sále Pevnosti poznání, která je součástí Korunní pevnůstky. Předpokládaný konec je v 17:30.

§13

K závodu je možné se přihlásit od 29. 2. (20:24) do 13. 6. 2024 (nebo do naplnění maximální kapacity 30 týmů) na stránkách závodu (další informace u Honzy Havelky, honza.havelka@railtour.cz, 732 167 664). Přihlašování probíhá ve dvou fázích. V první se přihlašují pouze kapitáni týmů, ve druhé další účastníci. Do 14 dnů od přihlášení kapitána musí mít tým minimálně 3 členy (mimo navigátory), ostatní se mohou přihlásit dodatečně. Přihlášení účastníků je platné až po zaplacení startovného. Je možné se přihlásit i po termínu konce přihlašování (nejpozději do 14. 7. 2024), ale s přirážkou 100 Kč ke startovnému a bez nároku na závodnické tričko. Přihlásit se může také několik navigátorů každého týmu. Ti neplatí startovné a pro účely těchto pravidel nejsou považováni za závodící členy týmu. Jsou však považováni za právoplatné členy týmu včetně jejich podílu na případném úspěchu (a samozřejmě i neúspěchu) týmu.

§14

Náklady závodu nese každý účastník sám (jedná se především o týdenní jízdenku Českých drah v hodnotě od 695 do 1390 Kč, případně o jízdenky dalších soukromých dopravců, alternativně je možné využít týdenní jízdenku OneTicket v hodnotě 2097 Kč). Každý závodník (s výjimkou malých dětí) je povinen zaplatit startovné 300 Kč a noví závodníci také příplatek 275 Kč za závodnické tričko (nejpozději do 30 dnů od potvrzení přihlášení, které spolu s informací o platbě přijde e-mailem do 3 dnů od přihlášení). V případě zrušení závodu z důvodu epidemiologických opatření bude startovné vráceno.

§15

Závod řídí tříčlenná komise rozhodčích, která rozhoduje na většinovém principu. Tato komise má právo udělit penalizace za porušení pravidel a případně i vyloučit tým ze závodu za závažné porušení pravidel (dosažené prémie a checkpointy se zpětně nemění). Tento ročník závodu bude komise pracovat ve složení: Pavel Kostečka, Jiří Dědeček a Libor Grůza.

§16

Součástí přihlášení k závodu je také udělení souhlasu s těmito pravidly a využitím osobních údajů (volbou u příslušných políček). Údaje uvedené při přihlášení budou uchovány a některé z nich (zejména se jedná o jméno, příjmení, město, datum narození a povolání, resp. obor studia) také zveřejněny na webových stránkách závodu. Souhlas se také týká všech fotografií a videí, která během závodu vzniknou (dosažené checkpointy, bonusové úkoly, týmové fotografie a videa, online streamy a další). Tyto audiovizuální materiály mohou být zveřejněny na webových stránkách závodu, Facebooku, Instagramu a kanále YouTube a propagačně využity ať už organizátorem závodu organizací INRIroad nebo sponzory závodu RAIL tour. Přihlášením do závodu dávají účastníci souhlas se zveřejněním a uchováním všech těchto údajů.